Miami Beach, FL.
Downtown Miami, Miami,FL
Atlantis, Nassau, Bahamas
Eastern State Penitentiary, Philadelphia, Pa. 
Capital Hill, Washington DC.
Thousand yard stare, Washington DC.

You may also like